Slovenija ni nič drugačna od preostale Evrope glede staranja njenega prebivalstva. Potrebe po institucionalni, domski oskrbi so visoke, čakalne dobe dolge. Čedalje bolj pa sama družba spodbuja, da bi starostniki ostajali doma v svojem domačem okolju dokler jim sama bolezen, aktivnost ob pomoči drugih to dopušča.

Pogovarjali smo se z direktorico podjetja Moj načrt d.o.o., Tino Remic, mag. razv. managementa, o novem projektu, ki nudi točno to: pomoč starostnikom, družini na domu.

 

Ali lahko predstavite Junake na domu in od kod je prišla ideja o platformi? Kdaj bo zaživela?

Spletna platforma Junaki na domu ni zgolj inovativna tehnološka rešitev, gre bolj za skupnost srčnih, prijaznih ljudi, ki starostnikom brezpogojno pomagajo. Predstavlja stičišče med tistimi, ki iščejo pomoč na domu in tistimi, ki takšno pomoč izvajajo. Slednji, izvajalci storitev asistence na domu, so naši Junaki, ki nudijo raznolike storitve pomoči potrebnim.

Ideja za Junake na domu je realizirana po vzoru uspešne ameriške platforme za oskrbo starejših HomeHeroes in verjamemo, da bomo konec novembra celoten koncept uspešno prenesli tudi na slovenska tla. V prvi fazi bomo zagotavljali storitve v Ljubljani in njeni širši okolici (Cerknica, Horjul, Gornji Grad, Medvode, ipd.), kasneje bomo izvajanje storitev pokrili po celotni Sloveniji.

Kakšen je profil osebe, ki ji bo najbolj koristila uporaba vaših storitev?

Naše storitve bodo koristile najmanj trem ciljnim skupinam ljudi.

V prvi vrsti so to starostniki, ki niso več sposobni v celoti poskrbeti zase in so delno ali v celoti nesamostojni pri opravljanju temeljenjih dnevnih opravil.

Dodatno bomo na spletni platformi uvajali tudi nove storitve in socialnovarstvene programe, ki so namenjeni vsem tistim starostnikom, ki so v celoti samostojni in si želijo svoje dobro psiho-fizično stanje ohraniti čim dlje v starost.

Takšne preventivne programe za ohranjanje samostojnosti trenutno v največji meri izvajajo domovi za starejše. Močno verjamem, da bo tako tudi v prihodnje in da bodo domovi za starejše počasi postajali ključni in najpomembnejši centri za oskrbo starejših v lokalnem okolju – tudi za vse tiste, ki živijo doma in so delno ali celo v celoti samostojni. Vezano na slednje sodelujemo z Zavodom Aktivna starost in podjetjem DEOS d.d., ki že danes izvajata nove, inovativne storitve, ki so v prvi vrsti namenjene zunanjim uporabnikom iz lokalnega okolja, ki so trenutno še samostojni in si želijo le-to ohraniti čim dlje v starost.

Tretja skupina koristnih storitev, ki jih bo nudila platforma, je povezanih z rehabilitacijo posameznika. Te storitve so vsekakor lahko koristne ne zgolj za starostnike, pač pa tudi za vse ostale, ki so pomoči potrebni, npr. delovno aktivno prebivalstvo po poškodbi, hudi nesreči, pri prebolevanju težke bolezni,…

Katere vse storitve bodo izvajali Junaki na domu?

Junaki na domu bodo izvajali vse tiste storitve, ki smo jih v sklopu tržne raziskave prepoznali kot nujno potrebne. To so storitve spremstva in družabništva, gospodinjske pomoči in postrežbe na domu, fizioterapije, delovne terapije, frizerskih storitev, masaže, medicinske in klasične pedikure. Kot že omenjeno, bomo ponujali tudi storitve oziroma socialnovarstvene programe, ki se izvajajo v domovih za starejše in so namenjeni starejšim, ki še bivajo v domačem okolju.

Kako deluje spletna platforma Junaki na domu? Kaj uporabnik potrebuje, da se lahko prijavi in začne koristiti storitve?

Za uporabnika je spletna platforma Junaki na domu zelo enostavna za uporabo, saj podpira postopek klasičnega spletnega naročila in nakupa – kot ga ljudje poznajo in redno uporabljajo pri drugih spletnih naročilih, npr. pri nakupu oblek, čevljev ali rezervacije počitnic.

Če starejša oseba ne uporablja pametnega telefona in interneta, lahko tudi kako drugače naroči vaše storitve?

Absolutno. Za vse tiste, ki so računalniško manj vešči ali potrebujejo strokovni nasvet, je predvidena pomoč naše strokovne službe na telefonski številki 080 27 37. Ta poleg strokovnega svetovanja nudi tudi pomoč pri naročilu ustreznih storitev in izbiri pravega, primerno kvalificiranega izvajalca storitev na domu.

Ali lahko starejša oseba pooblasti svojce, skrbnike za naročanje storitev?

Naročnik storitve je lahko kdorkoli – svojci, prijatelji ali uporabniki storitve sami. Seveda pa mora uporabnik storitve ob prvem stiku na domu podati ustno privolitev in naročilo potrditi z e-podpisom.

Če pa starejša oseba takšne privolitve ne bi bila zmožna dati (glede na njeno zdravstveno stanje), pa je potrebno tudi soglasje osebe, ki ji je z odločbo centra za socialno delo (CSD), podeljeno skrbništvo nad starejšo osebo.

Lahko storitve tudi v celoti naročajo skrbniki osebe z demenco, ki sama več ne zmore skrbi zase, vendar pa še vedno živi v domačem okolju? Ali je v tem primeru potrebna odločba centra za socialno delo (opravljanje skrbniške naloge)?

Odgovor na to vprašanje ne more biti enoznačen, odvisen je predvsem od oblike storitve, ki jo skrbnik dementne osebe želi naročiti in od tega, kdo je plačnik takšne storitve.

Vsekakor je potrebno ločiti med tržnimi storitvami asistence na domu ter socialnovarstvenimi storitvami. Kjer so kadrovski normativi in vsebina storitev jasno določeni po Pravilniku o opravljanju socialnovarstvenih storitev ter med opravljanjem skrbniške naloge, ki je jasno opredeljena z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Tržno storitev asistence na domu lahko naroči in plača iz lastnih sredstev tudi bližnja oseba dementne osebe, odločba centra za socialno delo ni potrebna. Ne glede na slednje pa je potrebno razumeti, da so tržne storitve asistence na domu zgolj dodatna pomoč skrbnikom dementne osebe. Takšne storitve vsekakor ne morejo nadomestiti opravljanja skrbniške naloge.

V kolikor pa želi posameznik naročiti in plačati storitev iz sredstev osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, pa lahko to stori le, če mu je podeljeno skrbništvo nad to osebo z odločbo CSD.

Za socialnovarstvene storitve pa velja, da jih lahko naroči le oseba sama (če ji ni odvzeta poslovna sposobnost) oz. oseba, ki ji je podeljeno skrbništvo nad to osebo z odločbo CSD (če je dementni osebi odvzeta poslovna sposobnost), plačnik je lahko tudi tretja oseba, če s tem soglaša.

Ali je uporaba aplikacije, platforme brezplačna? Nudite tudi svetovanje glede izbora storitve in izvajalca?

Uporaba spletne platforme Junaki na domu je za naročnika/uporabnika v celoti brezplačna.

Prav tako je brezplačno strokovno svetovanje, ki ga bodo pri izboru storitev in izvajalcev potrebovali naročniki/uporabniki. V ozadju pametnih mobilnih aplikacij, ki bodo opozarjale, da nekdo potrebuje pomoč, bodo vedno morali stati ljudje, ki bodo naročila in klice sprejemali in se nanje odzivali ter ljudem ustrezno svetovali.

Zato imamo v sodelovanju z DEOS, d.d. organizirano strokovno službo, ki zagotavlja podporo in svetovanje naročnikom. Poleg tega strokovna služba izvaja proces pregleda izvajalcev, saj je potrebno pred vključitvijo v platformo preveriti njihovo ustreznost z vidika izobrazbe, ustreznih referenc in strokovne usposobljenosti.

Kakšne so cene storitev? Imajo vsi vključeni izvajalci enotne?

Ena izmed ključnih prednosti spletne platforme Junaki na domu je ravno transparentnost naročanja in možnost primerjave med izvajalci, tudi primerjave med cenami različnih izvajalcev, ki nudijo enake storitve. S tem se vzpostavlja konkurenca na trgu, kar običajno vodi v nižanje cen.

Kje vidite prednosti (za samega uporabnika, svojce) uporabe spletne platforme Junaki na domu?

Prednost spletne platforme Junaki na domu je predvsem v tem, da omogoča transparentno naročanje storitev. Naročnik lahko izbira in primerja izvajalce ne zgolj na podlagi cene storitev pač pa tudi na podlagi izobrazbe, preteklih referenc in ocen. Dodatno bodo izvajalci opremljeni z mobilnimi aplikacijami, s pomočjo katerih bodo prejemali naročila, beležili čas in vsebino izvedene storitve na terenu, medtem, ko bodo kvaliteto storitev potrjevali naročniki z e-podpisom.

Slednje bo naročniku omogočalo pregled preteklih opravljenih storitev tako z vidika vsebine kot tudi same kvalitete opravljene storitve.

Kako vidite prihodnost pomoči na domu, in kakšni so cilji, želje Junakov na domu?

Prepričana sem, da bo pomoč na domu v različnih oblikah v prihodnosti vse bolj prisotna, saj nas na to dejstvo opozarjajo že same demografske spremembe, ki čakajo Slovenijo v prihodnosti. Če oskrba ne bo zagotovljena v obliki in obsegu potreb, potem bodo seveda vse alternativne oblike pomoči na domu več kot dobrodošle.

Seveda pa se zavedamo tudi našega največjega izziva, tj. pomanjkanja kadra na področju oskrbe starejših, zato se zavedamo, da bo potrebno še precej “garanja”, da bomo platformo Junaki na domu pripeljali do končnega cilja – da zgradimo skupnost srčnih, prijaznih ljudi, ki starostnikom brezpogojno pomagajo v stiski.

Storitve asistence na domu je možno naročiti na spletni strani ali preko telefona 080 27 37.

Avtor : eDemenca