V Družinskem zakoniku je podrobno opisano skrbništvo ter naloge skrbnika za skrbništvo nad odraslo osebo. Pri osebi z demenco se v večini primerov, ko oseba sama več ne zmore zastopati svojih koristi in pravic, govori o skrbništu nad odraslo osebo.

Družinski zakonik je stopil v veljavo in zaživel v praksi 15.4.2019.

Prenos pristojnosti odločanja o vseh skrbniških zadevah, vključno z imenovanjem in razrešitvijo skrbnika, se iz CSD prenaša na sodišče. Izjema bo glede skrbništva za posebni primer, kjer bosta pristojna CSD in sodišče ter organ pred katerim teče postopek. Skladno z določbami zakonika institutov odvzema poslovne sposobnosti. Te osebe bo sodišče lahko postavilo pod skrbništvo.

POMEMBEN ZAKON ZA SKRBNIKA OSEBE Z DEMENCO

OSMI DEL ZAKONIKA: SKRBNIŠTVO

V primeru, ko oseba potrebuje skrbnika ali pa se odločate, da boste prevzeli vlogo skrbnika za osebo z demenco, si preberite celotni osmi del zakonika (osmi del: SKRBNIŠTVO 239. -279. člen). Zakonik je pomemben pripomoček za razumevanje področja skrbništva. V nadaljevanju bodo izpostavljeni samo pomembnejši členi.

239. člen: Namen skrbništva

Namen skrbništva za odrasle osebe je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z urejanjem zadev, ki jih te osebe ne morejo narediti same, ter s prizadevanjem za zdravljenje in usposabljanje za samostojno življenje.

Namen skrbnišva je tudi zavarovanje premoženjskih in drugih pravic ter koristi posameznikov (oseb z demenco).

240. člen: Skrbnik

Za skrbnika se imenuje oseba, ki ima osebne lastnosti in sposobnosti, potrebne za opravljanje obveznosti skrbnika in ki svobodno privoli, da bo skrbnik (prostovoljno in častno opravljanje te naloge).  Če je le mogoče, se upošteva želje varovanca (če je oseba sposobna povedati svojo željo in jo tudi razume).

Obveznost skrbnika je prostovoljna in častna.

241. člen: Pogoji

Skrbnik NE more biti oseba:

-ki ji je odvzeta starševska skrb (roditeljska pravica),
-ni poslovno sposobna,
-kjer so njegove koristi v navzkrižju s koristmi varovanca (kolizija interesov),
-ki je z varovancem sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju.

Opomba: Pogosto se zgodi, da imajo bližnji sorodniki z bodočim varovancem že sklenjeno kakšno pogodbo (npr.: o dosmrtnem preživljanju) istočasno pa bi radi postali skrbniki tej osebi. V tem primeru govorimo o koliziji interesov in sorodnik ne more prevzet vloge skrbnika. Svetujemo, da v tem primeru razmislite, kdo drug bo prevzel to vlogo.

242. člen: Oseba skrbnika

Če je mogoče in če to ni v nasprotju s koristmi varovanca, se imenuje za skrbnika njegov zakonec, zunajzakonski partner ali sorodnik.

244. člen: CSD kot skrbnik

Center za socialno delo ali sodišče lahko odloči, da se osebi za skrbnika imenuje center za socialno delo. Ta pooblasti svojega delavca za odgovorno osebo, ki izvaja naloge skrbništva.

Center za socialno delo ali sodišče lahko z odločbo omeji skrbnikove pravice in odloči, da bo posamezne skrbnikove naloge opravljal center za socialno delo.

246.člen: Popis premoženja

Popis premoženja se izvede, preden vam center za socialno delo izroči varovančevo premoženje v upravljanje in skrb. Premoženje se na terenu popiše in oceni.

247. člen: Redno poslovanje

Skrbnik v varovančevem imenu in na njegov račun samostojno opravlja, kar spada v redno poslovanje in upravljanje varovančevega premoženja. Pri svojem delu ga vodijo varovančeve koristi.

Skrbnik brez dovoljenja centra za socialno delo ne sme storiti ničesar, kar bi presegalo okvire rednega poslovanja ali upravljanja varovančevega premoženja (prodaja nepremičnine, visoki dvigi denarnih sredstev z bančnega računa). Za vsako takšno opravilo skrbnik na centru za socialno delo odda vlogo v imenu varovanca, ki jo pristojna oseba pregleda, odobri ali pa zavrne. Vodilo je interes varovanca.

250. člen: Skrbniško poročilo

Skrbnik mora centru za socialno delo poročati o svojem delu in mu izročiti račune o upravljanju s premoženjem varovanca enkrat letno ali kadar center za socialno delo to od njega zahteva.

Iz skrbnikovega poročila mora biti razvidno, kaj je skrbnik ukrenil za varstvo varovančeve osebe, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo in izobraževanje, ter njegova skrb za vse drugo, kar je za varovanca potrebno.

Poročilo mora vsebovati tudi podatke o upravljanju varovančevega premoženja in razpolaganju z njim, o varovančevih dohodkih in izdatkih ter končno stanje tega premoženja.

252. člen: Povračilo stroškov skrbniku iz sredstev varovanca.

Skrbnik ima pravico do povračila upravičenih stroškov, ki jih je imel pri opravljanju skrbniških obveznosti (potni stroški itd.).

253. člen: Povrnitev škode

Skrbnik mora varovancu povrniti škodo, ki mu jo prizadane z malomarnim opravljanjem svojih obveznosti ali s samovoljno opustitvijo obveznosti skrbnika.

255. člen: Razrešitev skrbnika

Center za socialno delo razreši skrbnika, če sam tako zahteva. To mora storiti v treh mesecih od dneva, ko je skrbnik zahteval razrešitev.

SKRBNIŠTVO ZA ODRASLE OSEBE

 

262. člen: Postavitev odrasle osebe pod skrbništvo

Sodišče osebo, ki zaradi motnje v duševnem razvoju ali težav v duševnem zdravju ali drugega vzroka, ki vpliva na zmožnost razsojanja, sama brez škode zase ni sposobna poskrbeti za svoje pravice in koristi, postavi pod skrbništvo in ji imenuje skrbnika.

265. člen: Začasni skrbnik

Sodišče, pri katerem se je začel postopek za postavitev pod skrbništvo, po potrebi osebo, zoper katero se je začel postopek, postavi pod začasno skrbništvo in ji imenuje začasnega skrbnika. Sodišče v tej odločbi določi tudi obseg obveznosti in pravic začasnega skrbnika.

SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER

 

267. člen: Imenovanje skrbnika za posebni primer

Center za socialno delo imenuje skrbnika za posebni primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano in ki nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika.

Skrbnika za posebni primer ni mogoče imenovati v primerih, ko so podani pogoji za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo (bivši stastus: odvzem poslovne sposobnosti), razen če zakon določa drugače.

269. člen: Kolizijski skrbnik

Center za socialno delo ali sodišče imenuje varovancu kolizijskega skrbnika, če so si koristi varovanca in njegovega skrbnika v navzkrižju.

POSTOPEK

 

272. člen: Postopek v skrbniških zadevah

Kadar center za socialno delo izve, da je potrebno nekoga postaviti pod skrbništvo ali mu imenovati skrbnika za posebni primer, takoj ukrene vse potrebno za varstvo njegove osebnosti, njegovih pravic in koristi.

V postopkih, v katerih je sodišče pristojno odločati o postavitvi pod skrbništvo in imenovanju skrbnika, takoj ukrene vse potrebno za varstvo osebnosti, pravic in koristi posameznika. Sodišče v odločbi o postavitvi pod skrbništvo določi obseg skrbnikovih obveznosti in pravic.

Kadar center za socialno delo ali sodišče odloči o imenovanju skrbnika za posebni primer, določi tudi obseg njegovih obveznosti in pravic (odločba).

277. člen: Pošiljanje odločbe in vpis v matični register

Pravnomočno odločbo o postavitvi pod skrbništvo, imenovanju novega skrbnika in o prenehanju skrbništva center za socialno delo in sodišče pošljeta v 15 dneh od njene pravnomočnosti upravni enoti. Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva za otroke in druge osebe se vpiše v matični register, in sicer se vpiše osebno ime skrbnika in njegova EMŠO. Če skrbništvo opravlja pravna oseba, se v matični register vpiše samo naziv pravne osebe.

278. člen: Zaznamba v zemljiški knjigi

Če ima varovanec nepremičnine, center za socialno delo in sodišče pošljeta pravnomočno odločbo o postavitvi pod skrbništvo in o prenehanju skrbništva v 15 dneh od njene pravnomočnosti pristojnemu sodišču, ki podatek o skrbništvu in o prenehanju skrbništva zaznamuje v zemljiški knjigi.

279. člen: Kritje izdatkov

Izdatki za izvajanje ukrepov, ki nastanejo v zvezi s skrbništvom za odrasle osebe v korist varovancev, in nagrada za delo skrbnika se krijejo po naslednjem vrstnem redu iz:

– varovančevih dohodkov;

– sredstev, dobljenih od oseb, ki morajo varovanca preživljati;

– varovančevega premoženja;

– proračuna Republike Slovenije.

CELOTNO BESEDILO ZAKONIKA