DELOVNA PODROČJA

Center za socialno delo ima več delovnih področij, ki vam lahko pomagajo pri skrbi za starejšo osebo z demenco:

-varstvo odraslih nad 65 let,

-varstvo invalidov,

-socialno varstvene storitve.

1. SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER IN STALNO SKRBNIŠTVO

Skrbnika se lahko postavi polnoletni osebi, ki zaradi zdravstvenih razlogov ni zmožna kvalitetno skrbeti za svoje pravice, koristi in premoženje.

Skrbnik lahko svojo nalogo opravlja kot skrbnik ali pa skrbnik za posebni primer. Postavljanje stalnih skrbništev poteka na sodišču, kjer sodnik razsodi in odloči, kakšno zaščito potrebuje varovanec (oseba z demenco). Sodnik določi tudi obseg nalog, ki jih bo v imenu varovanca opravljal skrbnik (v njegovo korist).

Skrbnika postavi sodišče na predlog centra za socialno delo (CSD).

Skrbništvo za posebni primer uvede CSD po uradni dolžnosti, ko pridobi informacijo, da oseba potrebuje skrbnika za posebni primer

Uvedba postopka: CSD po uradni dolžnosti, ko pridobi informacijo, da določena oseba potrebuje skrbnika za poseben primer (npr. uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo pri ZPIZ-u); ko je naloga opravljena, skrbništvo za poseben primer preneha.

Koraki:

PRVA SOCIALNA POMOČ

Na centru za socialno delo boste prvič usmerjeni na prvo socialno pomoč, kjer boste s socialno delavko opredelili težave vašega varovanca ter stisko, v kateri ste se znašli. Socialna delavka vas bo opremila s splošnimi informacijami ter vas glede na težave napotila na pristojnega strokovnega delavca iz varstva odraslih.

VARSTVO ODRASLIH

Center za socialno delo sodeluje tudi z drugimi institucijami (bolnišnica, domovi starejših občanov, patronažna služba), ki lahko pozovejo socialnega delavca, da določena oseba potrebuje varstvo in zaščito. V tem primeru vas bo center za socialno delo kot navedenega sorodnika povabil na razgovor. Pogovorili se boste o trenutni situaciji osebe, kakšne zdravstvene težave ima, če potrebuje skrbnika ter na splošno – kakšno zaščito bi oseba potrebovala, oziroma česa sama več ne zmore.

Najpomembnejše potrdilo za postavitev skrbnika za posebni primer je zdravniško potrdilo. V njem mora biti razvidno, da oseba potrebuje skrbnika za posebni primer oziroma za kakšen kognitivni, razumski upad gre pri osebi (diagnoza demence).

V odločbi bodo jasno opredeljene naloge, ki jih boste opravljali v imenu svojega varovanca.

Vlogo za postavitev skrbnika za posebni primer lahko na centru za socialno delo oddate tudi sami. V zapisnik boste pri pristojnem strokovnem delavcu navedli, katere (zanj nujno potrebne) dejavnosti (naloge) bi bilo potrebno opravljati v njegovo korist. Pri tem je pomembno, da imate sveže zdravniško potrdilo/izvid (ki ni starejši od 1 meseca) in s katerega je jasno razvidno, da varovanec potrebuje skrbnika.

Center za socialno delo bo glede na prejete informacije naredil poizvedbo in sodišču predlagal postavitev skrbnika.

SOGLASJE

Če ima varovanec še druge družinske člane, ki so vam enakovredni, potrebujete njihova pisna soglasja (v katerih soglašajo, da skrbnik postanete vi).

Pristojni strokovni delavec centra za socialno delo bo speljal ugotovitveni postopek.

PRAVNI POSEL

Kadar želite namesto vašega varovanca urediti pravni posel (v njegovo korist), morate o pravnem poslu obvestiti center za socialno delo. Zaprosite ga, da pregleda pravni posel (prodaja hiše, avtomobila) in da vam takšen posel odobri. Brez dovoljenja (izdane odločbe) ste s takšnim dejanjem in podpisom pravnega posla v kazenski odgovornosti. Vlogo oddajte na pristojnem centru za socialno delo, z vsemi priloženimi dokumenti ter pravnim aktom, ki se bo obravnaval.

Brez odobritve centra za socialno delo, ne smete:

– odtujiti ali obremeniti varovančeve nepremičnine,
– razpolagati s premoženjem večje vrednosti,
– odtujiti večje vrednosti varovančevih denarnih sredstev.

2. POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu je namenjena predvsem starejšim (nad 65 let), ki zaradi različnih zdravstvenih težav, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo skrbeti zase, njihovi svojci pa potrebne oskrbe in nege niso zmožni.

Dogovor glede oblik pomoči, ki jo bo deležen vaš varovanec, je odvisen glede na njegove osebne zmožnosti in potrebe.

Storitev pomoči na domu je plačljiva. Večji delež cene, oziroma najmanj 50 % krijejo občine, zaradi česar je cena odvisna od tega, v kateri občini imate prijavljeno stalno prebivališče osebe.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na koordinatorja pomoči na domu (na vašem pristojnem centru za socialno delo).

3. NASILJE V DRUŽINI

Če doživljate nasilje ali opažate, da se v vaši okolici dogaja nasilje v družini, se po pomoč lahko obrnete na center za socialno delo v okviru socialno varstvene storitve, prve socialne pomoči. Storitev prve socialne pomoči je prostovoljna, zaupna in lahko tudi anonimna.

V okviru nalog za preprečevanje nasilja v družini bodo skupaj z vami na centru za socialno delo naredili načrt dolgoročne pomoči celotni družini. Opravili bodo tudi razgovor s povzročiteljem nasilja in ga napotili v ustrezne programe pomoči.

Center za socialno delo je po uradni dolžnosti dolžan podati prijavo na policijo, če pri svojem delu izve za nasilje v družini.

Kadar se v domačem okolju začne pojavljati agresivnost, samomorilnost ali pa kakšno drugo življenjsko ogrožajoče vedenje osebe z demenco, takoj pokličite urgentno službo 112. Ta bo takšnega posameznika odpeljala v dežurno psihiatrično ambulanto.

4. OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV

Na centru za socialno delo odločajo o oprostitvah plačil socialno varstvenih storitev v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev.

Socialno varstvene storitve:

-osebna pomoč,
-pomoč družini na domu,
-institucionalno varstvo.

Postopek se začne na pobudo uporabnika storitve ali pa njegovega skrbnika. Upravičenec in njegovi zavezanci lahko na centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno bivališče, podajo vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve.

Center za socialno delo bo na podlagi podatkov o materialnem položaju odločal o višini oprostitev in določil prispevke k plačilu socialno varstvenih storitev.

 

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo