POMOČ V DOMAČEM OKOLJU

Je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Glavni namen storitve je pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu in s tem omogočiti čim daljše bivanje v domačem okolju, preprečevanje osamljenosti in razbremenitev svojcev.

Pomoč je organizirana prek centrov za socialno delo, javnih zavodov in drugih koncesionarjev, ki izvajajo strokovno voden proces socialne oskrbe na domu. Storitve pomoči na domu so omejene na 20 ur v tednu.

UPRAVIČENCI DO POMOČI NA DOMU

-osebe, stare nad 65 let,

-osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

-druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

-kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.

IZVAJANJE

Prvi del storitve (izvajajo strokovne delavke javne službe):

-ugotavljanje upravičenosti do storitve,
-priprava in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve,
-organiziranje ključnih članov okolja,
-izvedba uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del (socialne oskrbovalke):

-neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu,
-storitve se izvajajo vse dni v tednu (največ do 20 ur na teden na enega uporabnika).

ZEMLJEVID POMOČI NA DOMU PO OBČINAH V OKVIRU JAVNE SLUŽBE

Analiza izvajanja storitve pomoči na domu, opravljena s strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, je pripravila priročen zemljevid izvajalcev po regija in občinah. Poleg izvajalca so navedene tudi cene storitev.

ZEMLJEVID (1. korak – izberete regijo, 2. korak – izberete občino).

ZASEBNE SLUŽBE

Poleg javne službe pomoč na domu opravljajo tudi zasebniki in pravne osebe na podlagi dovoljenja za delo. Nekatere zasebne službe imajo tudi bolj prilagodljive urnike in ponujajo več storitev.

Občine delno financirajo pomoč družini na domu. Doplačilo za storitev pa je odvisna od obsega in ur pomoči. Glede na finančni položaj osebe lahko na centru za socialno delo zaprosite za oprostitev plačila.

PROSTOVOLJNO DELO

Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanj materialnih koristi opravlja v dobro drugih ali v splošno družbeno korist. Če je vaš starostnik osamljen in menite, da je pomoč na domu zanj premalo, razmislite tudi o uvedbi pomoči prostovoljca.

Starejši osebi lahko na domu omogočite prostovoljca, ki bo nekaj svojega časa namenil druženju, pogovoru, spremljanju osebe. Možnosti takšne pomoči si lahko ogledate na spletni strani Prostovoljstvo.org., kjer lahko oddate tudi svoj oglas za prostovoljca, pomoč, ki bi jo želeli.