KDO LAHKO UPRAVLJA S PREMOŽENJEM DRUGE OSEBE?

Ugotovitveni postopek, da oseba z demenco potrebuje skrbnika za posebni primer, ki bo v njenem imenu upravljal z njenim premoženjem, se prične na centru za socialno delo (preverite, kateri center za socialno delo je pristojen za vašega varovanca/sorodnika – glede na njegov stalni naslov). V primeru skrbništva pa boste vse zadeve urejali na sodišču.

Na centru za socialno delo boste opravili osebni razgovor. Povedali boste več o tem, kje se oseba nahaja, kakšno je njeno zdravstveno stanje (priložite sveže zdravniške izvide, ki niso starejši od enega meseca) in katere naloge bi radi opravljali v njenem imenu kot skrbnik.

Center za socialno delo bo v ugotovitvenem postopku pridobil potrebna dokazila (upravna enota, AJPES, banka, zemljiška knjiga, patronažna služba). Uradna oseba bo obiskala navedeno osebo na domu ali v bolnišnici (kjer boste navedli, da se trenutno nahaja) in vas seznanila z namenom skrbništva za posebni primer ter vašimi nalogami (na zapisnik).

V kolikor med svojcem in varovancem obstaja konflikt glede dosedanjega upravljanja s premoženjem, se bo opravil popis celotnega premoženja z namenom zaščite. Po pridobitvi vseh informacij bo center za socialno delo podal predlog za skrbništvo sodišču (skrbništvo) oz. izdal odločbo (skrbništvo za posebni primer).

BANKA IN DENARNO POSLOVANJE

Na banki boste morali odpreti nov račun (pupilni račun oz. osnovni račun), na katerem boste pooblaščeni kot oseba, ki upravlja s premoženjem osebe z demenco. Predložiti morate pravnomočno odločbo, kjer ste navedeni kot oseba, ki bo opravljala to nalogo v imenu vašega varovanca.

PRAVNOMOČNA ODLOČBA – PRAVNOMOČNI ŽIG

Odločba postane pravnomočna po poteku pritožbenega roka, ki je napisan v zadnjem odstavku odločbe (15 dni). Po preteku pritožbenega roka se morate ponovno zglasiti z vašo odločbo na centru za socialno delo oz. sodišču. V svojih evidencah bodo preverili, če obstaja pritožbeni zahtevek. V kolikor ga ni, bodo na prvo stran odtisnili pravnomočni žig. Tako postane odločba pravnomočna in pravno veljavna. S takšno odločbo se lahko zglasite v poslovalnici izbrane banke ter pričnete urejati spremembe.

DODATNA POSLOVANJA BANK

Če je oseba še vedno opravilno sposobna, ni pa fizično sposobna (neokretna, gibalno ovirana oseba), lahko pooblastilo uredite na banki. Oseba vas lahko sama pooblasti za upravljanje na njenem računu. Kot pooblaščenec lahko razpolagate s sredstvi, ne morete pa lastnika zadolževati (limiti, krediti), niti zapreti njegovega računa.

V primeru, ko oseba ne more niti iz avtomobila, organizirajte prevoz do banke in bančnik bo prišel na parkirišče. V kolikor prevoz ni možen, lahko v najbližji enoti zaprosite, da vas bančni uslužbenci obiščejo na domu ali v domu starejših občanov s predhodnim dogovorom. Prevoz morate organizirati sami (bančnika odpeljete iz poslovalnice in pripeljete nazaj v poslovalnico).

Primer: Živite v Ljubljani, gibalno ovirana oseba pa je nastanjena v domu starejših občanov v Postojni. Obrnete se na bančno poslovalnico v Postojni in dogovorite za skupni obisk v domu starejših občanov v Postojni, kjer oseba prebiva.