Pravilnik o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi skrbniških poročil.

 

Ko center za socialno delo ali sodišče postavi osebi z demenco skrbnika, mora popisati njegovo premoženje (nepremično in premično), preden ga izroči v upravljanje izbranemu skrbniku. Popis premoženja služi za spremljanje dela skrbnika in razumevanje kakšno je premoženje osebe na dan, ko se ji postavi skrbnik.

Samo z dovoljenjem CSD-ja sme skrbnik odtujiti ali obremeniti varovančeve nepremičnine, razpolagati s premoženjskimi pravicami ali se odpovedati dediščini.

POPIS IN OCENITEV PREMOŽENJA

 

2. člen

Center za socialno delo s sklepom odredi, da se popiše in oceni vse nepremično in premično premoženje, ki ga ima varovanec v posesti v času popisa.
Popišejo se tudi varovančeve terjatve in obveznosti.

3. člen

Premoženje se mora popisati najpozneje v roku 15 dni od dneva, ko je center za socialno delo postavil osebo pod skrbništvo oziroma od dneva, ko je varovancu
postavil skrbnika. Popisano premoženje se izroči v upravljanje skrbniku. V primeru, da varovancu še ni bil postavljen skrbnik, upravlja s popisanim premoženjem do postavitve skrbnika
center za socialno delo.

4. člen

Premoženje varovancev popiše komisija. Predsednika in člane komisije imenuje center za socialno delo.
Za člana komisije ne more biti imenovana oseba, za katero obstajajo razlogi za izločitev po določilih zakona o splošnem upravnem postopku.

5. člen

O času in kraju popisa obvesti center za socialno delo varovančevega skrbnika, če mu je bil postavljen, in varovanca, če je po mnenju centra za socialno delo sposoben
razumeti naloge in opravila komisije. Popisu premoženja smejo prisostvovati varovančevi sorodniki, posebni cenilci za posamezne vrste premoženja ali druge osebe, ki izkažejo pravni interes.

7. člen

O popisu premoženja se vodi zapisnik. Zapisnik mora biti sestavljen v skladu z določili 74. in 78. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

8. člen

V zapisniku o popisu in ocenitvi premoženja se vpišejo predvsem podatki o:

– nepremičninah – po vrstah, z navedbo kraja, kjer so kulture zemljišča ali zemljiškoknjižnih podatkov, če so znani, pri stanovanjih pa z navedbo
podatkov iz prodajne pogodbe oziroma podatkov iz stanovanjske odločbe

– premičnine, dragocenosti in drugi predmeti večje vrednosti- po vrstah z oznako vrste in števila kosov, ter naslovom fizične ali pravne osebe, pri kateri
se nahajajo

– denarna sredstva in vrednostne listine – po vrstah (dinarska, devizna), po zneskih, z navedo bančnega računa, naslovom banke ali druge organizacije, ki je izdala dokazilo, ter z naslovom fizične ali pravne osebe, pri kateri se hranijo

– denarne terjatve in obveznosti

– po zneskih in pravnem naslovu.

Razen podatkov iz prejšnjega odstavka je v zapisnik potrebno vpisati podatke o stanju posamezne vrste premoženja v času popisa (npr. obdelano, vzdrževano,
zapuščeno, ohranjeno, vseljivo, pozidano, ruševina, uporabno, itd.).

9. člen

Morebitna dokazila, ki se nanašajo na popisano premoženje (skice, fotografije, itd.), je treba priložiti zapisniku in se hranijo skupaj z originalom zapisnika.

10. člen

Zapisnik o popisu premoženja se piše v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod skrbnik, ki bo upravljal s premoženjem, en izvod s prilogami pa se hrani v spisovnem
gradivu pristojnega centra za socialno delo.

11. člen

Stroške popisa premoženja ugotovi center za socialno delo, ki je odredil popis, krijejo pa se iz varovančevih dohodkov ali iz njegovega premoženja.

SKRBNIŠKA POROČILA

 

12. člen

Skrbnik je dolžan predložiti skrbniško poročilo za preteklo leto, centru za socialno delo vsako leto, najpozneje do 15. februarja.
Poročilo se lahko poda tudi ustno na zapisnik pri pristojnemu centru za socialno delo.

13. člen

Poročilo mora vsebovati podatke o varovancu, podatke o premoženju, podatke o delu skrbnika in pregled stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja skrbništva.

14. člen

Poleg osebnih podatkov o varovancu mora poročilo vsebovati tudi podatke:

– o zdravstvenem stanju varovanca

– o izobraževanju in usposabljanju, če se varovanec izobražuje ali usposablja

– o sredstvih za preživljanje ter o drugih dohodkih in izdatkih

– ostale pomembne podatke o varovancu.

15. člen

Poročilo mora vsebovati naslednje podatke o upravljanju premoženja:

– vrsta in višina dohodkov od premoženja (npr.: zakupnine, najemnine)

– vrsta in višina izdatkov iz premoženja

– seznam na novo odtujenega, pridobljenega ali obremenjenega premoženja

– končno stanje premoženja.

16. člen

Iz poročila morajo biti razvidne pomembnejše naloge, ki jih je skrbnik opravil za varovanca v okviru rednega poslovanja, in naloge, ki jih je opravil s poprejšnjo
odobritvijo centra za socialno delo.

17. člen

Center za socialno delo je dolžan obravnavati poročilo o roku 60 dni od prejema poročila. Center za socialno delo sprejme poročilo, zahteva dopolnitev ali ga zavrne, in odloči
o ukrepih.

Šteje se, da je center za socialno delo sprejel poročilo brez pripomb, če v roku iz prvega odstavka tega člena, pisno ne sporoči skrbniku drugačnega sklepa.
Ob obravnavi poročila odloči center za socialno delo tudi o stroških, ki so nastali pri izvajanju skrbništva, ter o nagradi skrbniku.

CELOTNO BESEDILO