STALNO SKRBNIŠTVO  (ODVZEM POSLOVNE SPOSOBNOSTI)

 

Družinski zakonik je stopil v veljavo in zaživel v praksi 15.4.2019.

Skladno z določbami zakonika instituta odvzema poslovne sposobnosti ni več. Te osebe bo sodišče lahko postavilo pod skrbništvo.

Prenos pristojnosti odločanja o vseh skrbniških zadevah, vključno z imenovanjem in razrešitvijo skrbnika, se iz centra za socialno delo (CSD) prenaša na sodišče oz. so postopki odločanja razdeljeni med CSD in sodišče. Izjema je glede skrbništva za posebni primer, kjer bo pristojen CSD in v nekaterih primerih sodišče ter organ pred katerim teče postopek.

Sodišče po uradni dolžnosti ali podaji predloga na pristojno okrajno sodišče za postavitev stalnega skrbništva (Zakon o nepravdnem postopku) uvede postopek.

V odločbi sodišče določi obseg skrbnikovih obveznosti in pravic. Izvajanje stalnega skrbništva spremlja in nadzoruje center za socialno delo. Skrbnik mora CSD-ju letno poročati in voditi dokumentacijo o izvajanju skrbništva.

Če ima varovanec premoženje, CSD ali sodišče odredi, da se to popiše, oceni in izroči v upravljanje skrbnika (Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila).

Samo z dovoljenjem CSD-ja sme skrbnik odtujiti ali obremeniti varovančeve nepremičnine, razpolagati s premoženjskimi pravicami ali se odpovedati dediščini.

V kolikor menite, da bi bilo potrebno postaviti osebo pod skrbništvo oz. da oseba potrebuje skrbnika, lahko sami sodišču napišete predlog za postavitev skrbnika.

PREDLOG

V vašem predlogu Okrajnemu sodišču zapišete:

-kdo ste (predlagatelj),

-nasprotnega udeleženca (oseba, ki potrebuje skrbnika: vaš sorodnik, starš, partner),

-opis: zakaj osebo predlagate in zakaj menite, da potrebuje takšno zaščito,

-priložite čim več svežih zdravniških izvidov oz. zdravstveno dokumentacijo (vsaj eno zdravniško potrdilo/izvid naj ne bo starejši od enega meseca).

Če oseba s svojimi dejanji ogroža svoje življenje in premoženje, to navedite v vašem predlogu. Lahko zapišete tudi katere naloge bi po vašem mnenju moral opravljati skrbnik v korist osebe (primer: upravljanje z denarjem -bančni račun).

Osebo, ki je predlagana za skrbništvo, sodišče zasliši, razen če ugotovi, da bi zaslišanje osebi zaradi zdravstvenega stanja lahko škodovalo. Predlagano osebo pregleda tudi izvedenec medicinske stroke, ki ga določi sodnik. Vse stroške nosi predlagatelj postopka – v tem primeru vi.

Postavitev pod skrbništvo se zaznamuje tudi v matičnem registru in v zemljiški knjigi, če ima ta oseba nepremično premoženje.

Postopek je prednosten, vendar zaradi obveznega zaslišanja nasprotnega udeleženca in predlaganega skrbnika ter pridobivanja izvedenskega mnenja lahko traja tudi 4 do 6 mesecev.

Stroški, ki nastanejo ob začetku postopka, so strošek sodne takse za predlog v višini 35 EUR, ki jo plača predlagatelj ter strošek pridobitve izvedenskega mnenja.

POTEK POSTAVITVE STALNEGA SKRBNIŠTVA ODRASLI OSEBI

Predlagatelj vloži predlog – sodišče prejme pobudo, ki jo dodeli v reševanje sodniku.

Sodišče preizkusi vlogo in odloči, če je primerna za obravnavo (napisana razumljivo, vsebuje vse zahtevane informacije). Sodišče predlog vroči nasprotnemu udeležencu (oseba, ki potrebuje skrbnika: vaš sorodnik, starš, partner), v predlogu je zapisan tudi rok za odgovor.

Če zaslišanje osebi (nasprotnemu udeležencu) ne škoduje zaradi zdravstvenega stanja (npr: izrazita demenca), sodišče osebo zasliši. Oseba se praviloma zasliši na sodišču v nekaterih primerih, pa tudi tam, kjer biva (npr: domače stanovanje, dom starejših občanov, psihiatrična bolnišnica).

Sodišče pridobi izvedensko mnenje izvedenca medicinske stroke ter zasliši predlaganega skrbnika.

Sodišče izda sklep. V sklepu je odločeno o postavitvi pod skrbništvo. Stranke prejmejo sklep po pošti.

V končnem sklepu sodišče odloči, ali je potrebno osebo postaviti pod skrbništvo, kdo bo opravljal dolžnosti skrbnika in katere pravne posle bo namesto njega sklepal skrbnik.

Če se stranke ne strinjajo s sklepom sodišča, lahko v roku 30 dni vložijo pritožbo. Ko poteče 30-dnevni rok za pritožbo in nihče ni vložil pritožbe, sklep sodišča postane pravnomočen.