STALNO SKRBNIŠTVO  (ODVZEM POSLOVNE SPOSOBNOSTI)

 

Družinski zakonik je stopil v veljavo in zaživel v praksi 15.4.2019.

Skladno z določbami zakonika instituta odvzema poslovne sposobnosti ni več.

Prenos pristojnosti odločanja o vseh skrbniških zadevah, vključno z imenovanjem in razrešitvijo skrbnika, se iz CSD prenaša na sodišče. Izjema bo glede skrbništva za posebni primer, kjer bosta pristojna CSD in sodišče ter organ pred katerim teče postopek.

Skladno z določbami zakonika instituta odvzema poslovne sposobnosti ni več. Te osebe bo sodišče lahko postavilo pod skrbništvo.

V kolikor menite, da bi bilo potrebno postaviti osebo pod skrbništvo oz. da oseba potrebuje skrbnika, lahko sami sodišču napišete predlog za postavitev skrbnika.

PREDLOG

V vašem predlogu Okrajnemu sodišču zapišete:

-kdo ste (predlagatelj),

-nasprotnega udeleženca (oseba, ki potrebuje skrbnika: vaš sorodnik, starš, partner),

-opis: zakaj osebo predlagate in zakaj menite, da potrebuje takšno zaščito,

-priložite čim več svežih zdravniških izvidov oz. zdravstveno dokumentacijo (vsaj eno zdravniško potrdilo/izvid naj ne bo starejši od enega meseca).

Če oseba s svojimi dejanji ogroža svoje življenje in premoženje, to navedite v vašem predlogu. Lahko zapišete tudi katere naloge bi po vašem mnenju moral opravljati skrbnik v korist osebe (primer: upravljanje z denarjem -bančni račun).

Osebo, ki je predlagana za skrbništvo, sodišče zasliši, razen če ugotovi, da bi zaslišanje osebi zaradi zdravstvenega stanja lahko škodovalo. Predlagano osebo pregleda tudi izvedenec medicinske stroke, ki ga določi sodnica. Vse stroške nosi predlagatelj postopka -v tem primeru vi.

Postavitev pod skrbništvo se zaznamuje tudi v matičnem registru in v zemljiški knjigi, če ima ta oseba nepremično premoženje.