SOCIALNA VARNOST

Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je del socialnega zavarovanja, pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti, zagotovljene v 50. členu Ustave Republike Slovenije. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.

Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti ter druge pravice.

Za svojega varovanca (osebo z demenco) lahko koristite pravico:

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

To je mesečni denarni prejemek, s katerim upravičenec poravnava stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju. Če oseba ne more več zadovoljevati svojih osnovnih življenjskih potreb in zato nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč, je upravičena do uveljavljanja dodatka za pomoč in postrežbo.

Nezmožnost za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb je podana:

– če se uživalec pokojnine ne more samostojno gibati v stanovanju in zunaj njega, se samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati. Prav tako ni zmožen skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujnih za ohranjanje življenja ali kadar kot težji psihiatrični bolnik v domači negi potrebuje stalno nadzorstvo.

OBRAZEC

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo lahko poda osebni zdravnik zavarovanca, upokojenec sam ali njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, skrbnik (obrazec).

Kadar je vaš varovanec oseba z demenco, ki vas ne more sam pooblastiti za oddajo obrazca na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), uredite skrbništvo na centru za socialno delo.  Zaprosite za status skrbnika za posebni primer z namenom opravila te naloge (vložitev obrazca : dodatek za pomoč in postrežbo na ZPIZ-u). Na takšen način boste lahko v imenu svojega varovanca/sorodnika obrazec podpisali in vložili.

DENARNI DODATEK

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 dalje:

-za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb (za najtežje prizadete upravičence): 497,75 EUR,
-višji dodatek za pomoč in postrežbo: 347,11 EUR
-nižji dodatek za pomoč in postrežbo: 173,56 EUR

INVALIDSKA KOMISIJA

O upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo poda izvedensko mnenje invalidska komisija. Ko boste oddali obrazec za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo, vas bodo (upravičenca) povabili na pregled in pogovor.

Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod odloči o pravici z odločbo. Za izdajo odločbe je zakonsko določen rok: 4 meseci.

KONTAKT

ZPIZ preko telefona ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur na naslovu:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

Telefon:  +386 1 4745 100              E-naslov: informacije@zpiz.si

Uradne ure:
Ponedeljek, torek in četrtek    8-12 in 13-15
Sreda                                            8-12 in 13-17
Petek                                            8-13