SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER

Namenjeno je polnoletnim osebam, ki zaradi svojih zdravstvenih težav ne morejo same urediti nujno potrebnih zadev sebi v korist.

Skrbništvo za posebni primer je namenjeno varstvu osebe v omejenem obsegu za reševanje spornih situacij s katerimi se zavaruje njihovo življenje in korist (uporablja se za oddajo in podpis vloge za domsko varstvo, urejanje dodatka za pomoč in postrežbo, urejanje finančnih zadev-banka, odjavo storitev/naročnin (časopis, telefon …). Torej največkrat je ta oblika skrbništva uporabljena za urejanje enkratnih nujnih zadev. Ko je naloga opravljena, skrbništvo za posebni primer preneha.

Center za socialno delo po uradni dolžnosti, ko pridobi informacijo, da določena oseba potrebuje skrbnika, uvede postopek – imenuje se skrbnik za posebni primer, kadar varovanec potrebuje skrbnika, ki bo zanj opravil določeno nalogo.

PRAVNI POSEL

Kadar želite namesto vašega varovanca urediti pravni posel (v njegovo korist), morate o pravnem poslu obvestiti center za socialno delo. Zaprosite ga, da pregleda pravni posel (prodaja hiše, avtomobila …)  ter, da vam takšen posel odobri v kolikor je v korist osebi z demenco. Brez dovoljenja (odločbe) ste s takšnim dejanjem in podpisom pravnega posla v kazenski odgovornosti. Vlogo oddajte na pristojnem centru za socialno delo z vsemi priloženimi dokumenti ter pravnim aktom, ki se bo obravnaval.

SKRBNIK

Delo skrbnika za posebni primer je prostovoljno in častno. Skrbnik se zaveže, da bo deloval v največjo korist varovanca in skrbel za njegove pravice.

Izdana odločba o skrbništvu za posebni primer preneha, ko preneha naloga, zaradi katere je bil postavljen skrbnik. Primer: Naloga preklic naročnine časopisa -enkratni preklic in podpis preklica naročnine. Naloga / odločba preneha, ko je preklicana naročnina.

Vsi postopki imenovanja skrbnika za posebni primer se začnejo po uradni dolžnosti, torej vedno takrat, kadar center za socialno delo izve za osebo, ki potrebuje določeno obliko varstva svojih pravic, koristi in interesov. Pobudo za začetek postopka imenovanja skrbnika za posebni primer lahko poda vsakdo, ki meni, da je za pravice, koristi in interese posameznika to potrebno.

Pri imenovanju skrbnika center za socialno delo upošteva želje varovanca, če jih je zmožen izraziti, in želje njegovih bližnjih sorodnikov, če je to varovancu v korist. Če ni v nasprotju s koristmi varovanca, se za skrbnika za posebni primer imenuje njegov sorodnik. Skrbnik je lahko samo ena oseba.

Skrbnik mora vestno in skrbno opraviti naloge, ki so določene v odločbi centra za socialno delo, o opravljenih nalogah pa centru za socialno delo poročati v skrbniškem poročilu, ki ga skrbnik oddaja enkrat letno oziroma takrat, ko center za socialno delo to od njega zahteva.