BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Brezplačna pravna pomoč je namenjena zagotavljanju sodnega varstva za osebe, ki te pravice drugače ne bi mogle uresničiti. Pri tem se upošteva socialni položaj osebe, ki bi bil zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogrožen.

Oseba, ki je pod zakonsko določenimi pogoji upravičena do takšne pomoči, jo lahko koristi za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Brezplačno pravno pomoč izvajajo na okrožnih sodiščih, delovnih (in socialnem) sodiščih ter na upravnem sodišču.

ZAKON O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

10. člen

UPRAVIČENCI

– državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo; (delno prenehala veljati)

– tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva (apatridi), ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;

– drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;

– nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;

– druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

11. člen

POGOJI ZA DODELITEV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI

Oseba, ki je po 10. členu tega zakona lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči, lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč v katerikoli fazi postopka (npr. ob začetku izvensodnega ali sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že teče).

Dodeljena brezplačna pravna pomoč zajema tiste stroške sodnega postopka, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči še niso bila opravljena.

Pri odločanju o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se ugotavljajo materialni položaj prosilca in drugi pogoji, določeni s tem zakonom (redna brezplačna pravna pomoč).

Pri upravičencih do brezplačne pravne pomoči iz 4. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona se materialni položaj prosilca ne ugotavlja.

26. člen

OBLIKE PRAVNE POMOČI IN OBSEG DODELITVE BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI

– za pravno svetovanje;

– za sestavo, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah;

– za pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave;

– za pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na prvi in drugi stopnji;

– za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi;

– za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo;

– za pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči;

– za pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti.

32. člen

Kako zaprosite za brezplačno pravno pomoč?

POSTOPEK ZA DODELITEV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI

Prošnja mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ime, davčno številko, enotno matično številko (EMŠO), naslov stalnega ali začasnega prebivališča prosilca;

– osebno ime, davčno številko, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča družinskih članov prosilca;

– ime oziroma firmo, sedež ter davčno in matično številko, če je prosilec oseba iz 4. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona;

– podatke o zadevi;

– navedbo oblike in obsega brezplačne pravne pomoči.

Če je prosilec tujec, mora prošnja poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o dohodkih in drugih prejemkih ter premoženjskem stanju prosilca in oseb, ki se za namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev poleg vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

34. člen

Prosilec vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč pri pristojnem sodišču ali na okrajnem sodišču, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.

37. člen

Pri odločanju o prošnji brezplačne pravne pomoči pristojni organ upošteva načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka.

Z odločbo oziroma s sklepom, s katerim odloči o prošnji za brezplačno pravno pomoč, pristojni organ za brezplačno pravno pomoč:

1. zavrže prošnjo kot nedovoljeno;

2. zavrne prošnjo kot neutemeljeno;

3. ugodi prošnji za brezplačno pravno pomoč.

Z odločbo, s katero ugodi prošnji, pristojni organ poleg podatkov o upravičencu določi oziroma navede izrecno obliko in obseg dodeljene pravne pomoči, ter natančno opredeli zadevo, za katero je dodeljena brezplačna pravna pomoč (npr. opis zadeve ali številko vpisnika, pod katero se vodi že začeti sodni postopek).

CELOTNO BESEDILO ZAKONA O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI