PREMOŽENJE IN SKRBNIŠTVO

Pri skrbi za osebo z demenco se boste zagotovo srečali tudi z upravljanjem njenega premoženja. Govorimo o lastniškem stanovanju, hiši, avtu, bančnih računih … Upravljanje s premoženjem osebe z demenco v njeno korist je zelo pomembna točka skrbništva.

Da bi lahko upravljali s premoženjem osebe z demenco, ko je to potrebno in v njeno korist, bo potrebno na pristojnem centru za socialno delo oddati vlogo. Takšni postopki niso kratkotrajni in hitri, saj vključujejo ugotovitvene postopke ter vpogled v stanje osebe (fizično in materialno). Po opravljenih poizvedbah bo center za socialno delo poslal predlog za skrbništvo sodišču, ki bo odločal o postavitvi skrbnika in izdal odločbo. Razen v primeru, da se odločite za skrbništvo za posebni primer urejate vse zadeve na centru za socialno delo.

Odločba NI potrdilo, je upravni akt s katerim pristojni organ odloči o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Naročite se na prost termin pri uradni osebi na centru za socialno delo, s seboj pa imejte zdravniško potrdilo (ki ni starejše od enega meseca). Na potrdilu naj bo jasno razvidno, da oseba potrebuje skrbnika na področju upravljanja z njenim premoženjem (navedeno naj bo tudi za kakšen kognitivni upad gre oz. kakšna je diagnoza).

SOGLASJE

Če je to vaš oče ali mama in niste edini otrok, imejte s seboj še pisno soglasje ostalih družinskih članov, o tem, da boste skrbnik vi.

UGOTOVITVENI POSTOPEK

Center za socialno delo bo, preden svoj predlog pošlje sodišču, naredil poizvedbo o materialnem stanju osebe (denarna sredstva in premoženje).

ODLOČBA – PRAVNOMOČNI ŽIG

Po pridobitvi vseh informacij in ugotovitvi, kakšno zaščito potrebuje vaš svojec, boste prejeli s strani sodišča odločbo, kjer bo točno navedeno, kakšna pooblastila ste prejeli in kaj lahko upravljate v njegovem imenu z izdano odločbo.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15-ih dni po prejemu pisne odločbe na vaš dom. Odločba pa postane pravnomočna 16. dan od dneva, ko ste jo prejeli.

Po preteku pritožbenega roka se morate ponovno zglasiti s svojim izvodom odločbe na centru za socialno delo (skrbništvo za posebni primer) oz. sodišču (skrbništvo). V svojih evidencah bodo preverili, če obstaja pritožbeni zahtevek in če ga ni, bodo na prvo stran odločbe odtisnili pravnomočni žig. Tako postane odločba pravnomočna in pravno veljavna, lahko jo začnete uporabljati.