UVELJAVLJANJE PRAVIC NA SEDEŽU JAVNIH SLUŽB

Socialno varstvene storitve so dostopne posamezniku, družini in skupini prebivalstva pri odpravljanju in preprečevanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja.

Zakon o socialnem varstvu določa, da posameznik, ki potrebuje posamezno storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku, ki ga določa zakon na sedežu javnih služb.

OBSEG SOCIALNO VARSTVENE PREVENTIVE

Pravice:

-prva socialna pomoč,

-osebna pomoč,

-pomoč družini za dom in na domu,

-institucionalno varstvo,

-družinski pomočnik,

-vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Neposredne naloge po zakonu o socialnem varstvu izvajajo javni socialno varstveni zavodi, ki vključujejo: 62 centrov za socialno delo, 55 domov za starejše, 7 posebnih zavodov za odrasle.

POMEMBNI ČLENI ZAKONA

12. člen

Prva socialna pomoč (CSD)

Obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske, oceno možnih rešitev, osnovne informacije in usmeritev na možne oblike socialno varstvenih storitev, ki jih lahko upravičenec uveljavlja.

15. člen

Pomoč družini na domu (CSD): Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialni servis: Obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru starosti, invalidnosti, bolezni, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

16. člen

Institucionalno varstvo

Obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki pomoči, s katero se upravičencu nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo, ter zdravstveno varstvo.

18.a člen do 18.r člen

Družinski pomočnik

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

80. člen

Krajevna pristojnost

V vseh zadevah, za katere so pristojni centri za socialno delo, se določi krajevna pristojnost po stalnem prebivališču osebe, ki potrebuje pomoč in varstvo. Obračajte se na pravilno krajevno pristojen center za socialno delo, glede na stalno prebivališče vašega varovanca. Če je vloga oddana napačno, bo moral center za socialno delo vašo zadevo odstopiti pravilno pristojnemu centru, kar bo samo podaljšalo čas obravnave vaše vloge.

86. člen

Zakon o splošnem upravnem postopku

Kadar socialno varstveni zavodi v izvrševanju javnih pooblastil odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po zakonu o splošnem upravnem postopku. V tem zakonu so navedeni časovni roki ter postopki vodenja vaše vloge.

CELOTNO BESEDILO ZAKONA