DOM STAREJŠIH OBČANOV – INSTITUCIONALNO VARSTVO

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v domovih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let ter mlajšim invalidnim osebam. Domove starejših občanov ločimo na: javne socialnovarstvene zavode ter zasebne domove s koncesijo, ki jo dodeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Institucionalno varstvo obsega osnovne storitve: namestitev v opremljenih sobah, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, fizioterapevtske storitve, primerna in prilagojena prehrana, čiščenje prostorov in vzdrževanje perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.

V njih delujejo različne službe: socialna služba, služba zdravstvene nege in oskrbe, prehranska služba, delovne terapije, fizioterapije, pralnica in šivalnica, vzdrževanje in čiščenje, ki jih lahko koristite za vašega varovanca.

Za sprejem v dom lahko zaprosi starostnik sam ali sorodniki upravičenca (skrbnik za posebni primer), pristojni center za socialno delo, zdravstveni ali drug zavod, če meni, da oseba potrebuje institucionalno varstvo v domu.

Prošnjo je priporočljivo oddati več domovom hkrati zaradi zasedenosti sob. Oddate jo lahko osebno, po pošti ali pa preko elektronske pošte.

DOKAZILA ZA SPREJEM

Za sprejem v dom starejših občanov uredite in priložite naslednja dokazila:

– prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo (obrazec dobite osebno v izbranem domu ali pa si ga natisnite doma),

– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije ali dovoljenju za stalno bivanje (osebna izkaznica),

– zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga napiše osebni zdravnik,

– izjavo o plačilu oziroma doplačilu stroškov domske oskrbe (zavezanci za plačilo oskrbe) ali odločbo pristojnega centra za socialno delo (oprostitev),

– dokazila o prejemkih (zadnji odrezek od pokojnine),

– če je oseba opravilno sposobna, ni dementna, vas lahko sama pooblasti, da v njenem imenu urejate nastanitev v domu starejših občanov.

OSKRBA

Oskrba, v katero bo razvrščena oseba, se določa glede na njeno zdravstveno stanje, kar vpliva tudi na ceno bivanja. Vsak dom starejših občanov ima javno dostopen cenik storitev, objavljen na njihovi spletni strani. Lahko pa se obrnete tudi na socialno delavko izbranega doma, ki vam bo posredovala vse informacije.

SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE

Na spletni strani skupnosti lahko najdete vse pomembne informacije in obrazce, ki jih boste potrebovali ob vpisovanju in namestitvi vašega svojca v dom starejših občanov. Poglejte si tudi seznam in bazo prostih mest.

Pomembni obrazci -dokazila

Preglejte in spremljajte prosta mesta v domovih starejših občanov

Mapa vseh domov starejših občanov v Sloveniji