Če skrbite za osebo z demenco, se boste gotovo srečali tudi z upravljanjem njenega premoženja. Upravljanje s premoženjem osebe z demenco, ki ima status opravilno nesposobne osebe, je zahtevna naloga, ki jo lahko izvajate samo kot skrbnik z odločbo.

Da bi lahko upravljali s premoženjem osebe z demenco, kot je potrebno, pravilno in v njeno korist, morate najprej pridobiti status skrbnika. Status lahko pridobite, če vlogo za dodelitev statusa skrbnika oddate na pristojnem centru za socialno delo (skrbništvo za posebni primer) ali pa na sodišču (stalno skrbništvo). Postopki niso kratkotrajni in hitri, vključujejo pa ugotovitvene postopke, na podlagi katerih se center za socialno delo ali sodišče, odloči in izda odločbo ali pa vlogo za skrbništvo zavrne. 

Pogovarjali smo se z gospo Natašo Belcar iz NLB d.d., ki je pojasnila: kako banka vodi postopke v primeru, da ima stranka skrbnika, ki upravlja njeno premoženje in kakšne storitve imajo za starejše osebe z namenom, da jim omogočijo kvalitetno poslovanje tudi v jeseni življenja.

 

Kakšne storitve in računi so na voljo upokojencem, starejšim osebam v NLB d.d., ki samostojno razpolagajo s svojimi sredstvi (opravilno sposobne osebe)?

Upokojencem in starejšim osebam so na voljo različni paketi storitev, pa tudi osnovni račun, kjer poleg vodenja računa vse ostale storitve plačajo posebej. Stranka se pri izbiri ustreznega paketa vedno lahko posvetuje z bančnim svetovalcem ali pa za pomoč in nasvet pokliče bančnike v kontaktni center (o1 4772000). Z veseljem ji bodo pomagali izbrati paket glede na obseg in način poslovanja, njene potrebe oz. katere storitve bo uporabljala…

Kakšne storitve in računi so na voljo nepokretnim in opravilno nesposobnim osebam v NLB d.d.?

V praksi se v večini primerov stranke ali njihovi skrbniki odločijo za NLB Osnovni račun. Če pa je potreba tudi po drugih storitvah, lahko nepokretna oseba ali skrbnik izbere tudi paket, z uporabo storitev glede na fizično stanje ali socialni status.

Kakšne vrste pooblastil je možno urediti na bančnih računih?

Na osebnem računu je možno urediti dve vrsti pooblastil:

1. Pooblastilo, s katerim imetnik osebnega računa pooblasti neko fizično osebo, da lahko razpolaga s sredstvi na njegovem osebnem računu.
V primeru, da pooblastitelj ne more biti prisoten v banki pri postopku pooblaščanja, mora biti njegov podpis na pisnem pooblastilu notarsko overjen. Druga možnost je, da je pooblastilo dano izven prostorov banke v navzočnosti dveh bančnih delavcev, imetnika računa in bodočega pooblaščenca. To pomeni, da bančnika prideta po dogovoru tudi na dom ali na drugo lokacijo pooblastitelja.

2. Pooblastilo t. i. »Skrbnik«, ki ga banka dodeli na podlagi odločbe s strani pristojnega organa (sodišča ali centra za socialno delo) fizični osebi, ki je navedena v odločbi, da zastopa imetnika osebnega računa, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno sposoben.

Ali lahko opišete postopek pooblaščanja druge osebe, v primeru, da se starejša, opravilno sposobna oseba odloči, da bi upravljanje svojega bančnega računa rada zaupala osebi, ki ji zaupa? Ali morata biti prisotni obe osebi tj. imetnik računa in oseba, ki jo bo pooblastil?

Prisotna morata biti tako imetnik osebnega računa, kot tudi oseba, ki bo pooblaščena na osebnem računu. Pooblastilo na računu se lahko izvede v najbližji poslovalnici banke.

Druga možnost je, da imetnik računa pisno pooblasti drugo osebo za razpolaganje s sredstvi na njegovem računu. V tem primeru mora biti podpis pooblastitelja notarsko overjen. Pooblastilo lahko banki dostavi imetnik računa ali pooblaščenec, mora pa pooblaščenec priti osebno v poslovalnico, da banka izvede zakonsko predpisane postopke identifikacije.

Ali lahko oseba, ki je pooblaščena na bančnem računu, neomejeno razpolaga s sredstvi in tudi zadolžuje imetnika računa (kredit, limit, plačilne kartice, …)?

Pooblaščenec lahko prejme svojo BA Maestro kartico, s katero lahko posluje na bančnem avtomatu in prodajnih mestih opremljenih s POS terminalom, daje/naroča trajne naloge in naloge za direktno obremenitev ter naloge za posamezne obremenitve v breme osebnega računa imetnika in posluje z gotovino v poslovalnicah. V primeru, da je pooblaščenec tudi imetnik osebnega računa v naši banki in posluje prek spletne banke NLB Klik ali mobilne banke Klikin, lahko doda pooblaščenski račun med svoje delovne račune in z njim potem posluje prek Klika/Klikina-a. Za plačevanje računov ter drugih obveznosti, spremljanje prometa in opravljanje drugih storitev v tem primeru ni potreben obisk banke. Ne more pa pooblaščenec zadolžiti imetnika osebnega račun. To pomeni, da ne more zahtevati rednega ali izrednega limita, najeti kredita in naročiti kreditne ali plačilne kartice. Pooblaščenec ne more prenesti pooblastila, spremeniti matičnih podatkov imetnika računa, izdajati menice, plačljive v breme osebnega računa imetnika in tudi ne more zahtevati ukinitve osebnega računa. Prav tako ne more oddati vloge za NLB Klik/Klikin, Teledom in SMS Alarme ter opomnike.

Kako ravnate v primeru, ko je oseba/stranka nepokretna, vendar opravilno sposobna in ne more fizično obiskati poslovalnice, želela pa bi urediti določene bančne storitve?

V primeru, ko stranka ne more osebno priti v banko (bolna, nepokretna) in nima pooblaščene osebe, se stranki svetuje, da bančne zadeve uredi prek Video klica v kontaktni center banke. Če tudi to ni možno, se lahko stranka z najbližjo ali matično poslovalnico dogovori za obisk bančnih delavcev. Ti opravijo identifikacijo stranke in izvedejo potrebne transakcije na domu.

Kdaj in v katerih primerih bančni uslužbenci obiščejo nepokretno osebo doma ali v domu starejših občanov? Ali je takšna storitev brezplačna? Kako se zanjo zaprosi?

Obiske na domu ali v domu starejših občanov izvajamo samo v primerih, ko stranka še nima urejenega pooblastila na računu ali pa ni urejeno skrbništvo za to osebo. Obisk stranke je v takem primeru brezplačen. Zanj lahko imetnik računa zaprosi v svoji matični poslovalnici ali najbližji poslovalnici osebno ali po telefonu.

Ali lahko skrbnik samoiniciativno odpre račun in prevzame upravljanje denarnih sredstev, če ima oseba postavljeno diagnozo demence s strani osebnega zdravnika in ni več sposobna sama pooblastiti svojca, skrbnika?

Ne, to ni mogoče. Skrbnik je postavljen zato, ker oseba ni sposobna sama skrbeti za svoje pravice in koristi. Bolezenska diagnoza je podlaga za odločbo, določitev skrbnika in obsega njegovih pravic/obveznosti, ki izhajajo iz te odločbe.

Kakšen je postopek upravljanja s premoženjem druge osebe, v primeru, da je osebi odvzeta opravilna sposobnost v celoti s strani sodišča in ima postavljenega stalnega skrbnika? Kakšen je postopek v NLB d.d., da se stalni skrbnik vpiše na osebni račun kot skrbnik po tem, ko pridobi pravnomočno odločbo?

Ko skrbnik pridobi pravnomočno odločbo s strani sodišča, se oglasi v poslovalnici, kjer ga na podlagi pravnomočne odločbe pooblastimo s t.i. pooblastilom »Skrbnik«. Glede na zapisano v odločbi oz. če to v njej ni izrecno prepovedano, lahko skrbnik prejme BA Maestro kartico in na podlagi posebne vloge postane uporabnik izbrane poti do banke (spletna banka NLB Klik, mobilna banka NLB Klikin, telefonska banka NLB Teledom…). V primeru, da so v pravnomočni odločbi omejitve, mora skrbnik za vsako dodatno bančno storitev pridobiti nov/dodaten sklep Centra za socialno delo.

Kaj je pupilni račun (račun z omejenim poslovanjem) in katero dokumentacijo je potrebno predložiti pri odpiranju pupilnega računa?

V banki posebne vrste računa t.i. pupilnega računa nimamo. Banka lahko osebi, ki nima polne poslovne sposobnosti, odpre NLB Osnovni račun, pa tudi katerikoli paket. Omejitev poslovanja za skrbnika ni, razen v primerih, če je to izključeno z odločbo o skrbništvu.

Skrbnik/sorodnik je na centru za socialno delo dobil odločbo o skrbništvu za posebni primer za upravljanje premoženja na bančnem računu. Kakšen je postopek v NLB d.d., da se skrbnik vpiše na osebni račun?

Z omenjeno odločbo o skrbništvu se skrbnik/sorodnik oglasi v poslovalnici in ga, v skladu z zapisanim na odločbi, pooblastimo na osebnem računu.

Kako obravnavate odločbe, centra za socialno delo, glede na določila o razpolaganju s sredstvi/odpiranjem računa? Ali na vsaki odločbi pogledate žig pravnomočnosti?

Odločbe Centra za socialno delo se glede na določila o razpolaganju s sredstvi na računu razlikujejo od primera do primera, tako da se postopki v banki izvajajo v skladu z določili odločbe. Seveda pa morajo biti odločbe pravnomočne.

Če na odločbi ni žiga pravnomočnosti, kaj v tem primeru storite?

Stranki predlagamo, da pridobi žig o pravnomočnosti, ker brez žige ne smemo izvesti postopkov, ki so zapisani v odločbi.

Katere so dobre prakse NLB d.d na področju bančnih storitev za starostnike?

V NLB se trudimo, da so naše storitve prijazne in razumljive tudi starostnikom. Pomagamo jim pri upravljanju njihovega premoženja in olajšamo pot do banke. Tistim, bolj digitaliziranim nudimo mobilno, elektronsko banko, videoklic in klepet. Če jim te bolj sodobne poti do banke niso domače, so jim na voljo telefonska banka in prijazni svetovalci v poslovalnicah, ki v nujnih primerih pridejo k stranki na dom, v bolnico ali v dom za starejše občane. Seveda gremo tudi do avtomobila na parkirišču, če gospa ali gospod ne zmoreta peš poti do banke, velikokrat pa jih svojci prijazno pripeljejo v enoto ali njeno bližino. Z veseljem našim seniorjem pokažemo, kako dvigniti denar na bankomatu in kako na njem plačevati položnice, naučimo jih uporabljati elektronske in mobilne banke ter videoklic. Ob njihovih okroglih obletnicah pa se jih spomnimo z voščilom.

Naj omenimo samo eno izmed mnogih pozitivnih izkušenj, ko smo stranki, ki je bila hospitalizirana, na računu pa imela pooblaščenca, svetovali, da storitev opravi preko Video klica, ker je dejansko želela poskrbeti za plačilo oskrbnine za dom in prenos sredstev na svoj račun za plačilo ostalih morebitnih storitev. Ni vedela za storitev video klica in je bila zelo zadovoljna, da imamo tako storitev, saj ji je dejansko omogočila vse, kar je potrebovala. Pri uporabi računalnika in video klica pa lahko pomaga bančnik, svojec, pogosto vnuk/inja.

Kratek opis storitev za starostnike in njihove svojce?

  • NLB Kontaktni center
  • Video klic
  • Pomoč in podpora strankam v enotah
  • Telefonska banka NLB Teledom
  • Spletna banka Klik
  • Mobilna banka Klikin

 

● NLB Kontaktni center:
Posluje vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Pokličite ga na telefonsko številko 01 477 2000. V NLB Kontaktnem centru vam, poleg pomoči s spletno, mobilno in telefonsko banko ter vseh bančnih storitev, zdaj nudimo tudi video klic in klepet z našimi svetovalci. Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu. Z odgovori na vsa vaša vprašanja in s pomočjo za vse morebitne zaplete (npr: Prijava izgube ali kraje plačilne kartice…).

● Video klic:
Za vzpostavitev video klica potrebujete le spletno kamero in veljaven osebni dokument. Na ta način vam bodo naši svetovalci lahko:
-preverili stanje in prilive na računu
-naročili nove kode za aktivacijo mobilne banke
-izdelali potrdilo o plačilu
-svetovali o bančni ponudbi.

● NLB Teledom:
Edina telefonska banka v Sloveniji dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Klic na: 080 15 85 je brezplačen.
Prijazni bančni strokovnjaki so vam na voljo za vse splošne informacije in storitve telefonske banke:
-Naročila plačil in prenosov med računi z osebnih računov so mogoča 24 ur dnevno, vse dni v tednu.
-Oddani plačilni nalogi so obdelani po urniku plačilnega prometa.
-Sporočanje informacij o stanju in prometu na osebnih računih.
-Popolna varnost in diskretnost (lahko si izberete dodatne varnostne elemente).
-Široka ponudba storitev.

● Spletna banka Klik: omogoča enostavno poslovanje s pomočjo osebnega računalnika, kadarkoli in od kjerkoli. Z njeno pomočjo lahko pregledujete stanje in promet ter plačujete obveznosti, prenakazujete sredstva, pregledujete poslovanje s karticami, spremenite mesečni limit za plačila s kartico. Plačila s spletno banko so cenejša, prihranijo pa tudi čas. Do spletne banke NLB Klik lahko dostopate s samostojnim generatorjem OTP in/ali mobilno aplikacijo Klikin z generatorjem OTP.

● Mobilna banka Klikin: omogoča hitro, preprosto ureditev osebnih financ; večino bančnih storitev lahko opravljate udobno doma, v službi ali parku. Pregledujete stanje in promet ter plačujete obveznosti, kjer koli in kadar koli, dan in noč, vse dni v letu. Prihranite čas in denar, saj so stroški nižji kot na bančnem okencu. Za varnost smo poskrbeli z najsodobnejšimi spletnimi tehnologijami.

V NLB Kontaktnem centru (01 477 2000) radi priskočijo na pomoč kadarkoli vsak dan v letu, tudi ob nedeljah in ob praznikih.

 

 

Avatar
Avtor : eDemenca